n.k.

N.K. 2020 – 21

40 x 30 cm , Sandpapier auf Leinwand